Joanna Ejdys

Associate Professor Dean of Faculty of Engineering Management Bialystok University of Technology

Projects, interships and journals

Project manager and contractor

Project manager

Project manager
 • Kierownik ze strony Politechniki Białostockiej Projektu projektu pt. Podlaskie otwarte dla młodych, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Numer wniosku o dofinansowanie WND-POWR.02.04.00-IP.03-00-003/15
 • Kierownik ze strony Politechniki Białostockiej projektu pt. Nanotechnology Mutual Learning Action Plan for Transparent and Responsible Understanding of Science And Technology (NANO2ALL), realizowany w ramach Horizon 2020 Call: H2020-NMP-CSA-2015 Topic: NMP-32-2015 Type of action: CSA na podstawie umowy nr No Agreement 685931
 • Kierownik projektu pt. Koncepcja organizacji ruchu turystycznego w Regionie Puszczy Białowieskiej, Zleceniodawca: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Białowieża, Termin realizacji, 2015
 • Kierownik projektu naukowego realizowanego na Zlecenie Marszałka Województwa podlaskiego pt. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, realizowanego przez Politechnikę Białostocką na podstawie umowy nr DDR/45/14
 • Kierownik naukowy projektu ze strony Politechniki Białostockiej pt. Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników, realizowany przez konsorcjum GIG, SAN, PB na zleceniem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr umowy DS-621/NPF/2011
 • Koordynator badań typu foresight w obszarze rozwój lokalny, w ramach projektu pt. Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej (MCIG) realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, na podstawie umowy nr 03/11/1022/MCIG. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 8.1.2. POKL

Contractor

Project contractor
 • Wykonawca projektu pt. LT - PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship, finansowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska (Interreg V-A) Lithuania-Poland cooperation Programme. Nr projektu LP-PL-1R-048.
 • Wykonawca projektu pt. Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies – BEFORE, w ramach Programu Erasmus+, na podstawie umowy 2016-2858/001-001 zawartej pomiędzy ITeE PIB w Radomiu a Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, November 2016. Numer projektu 575842-EPP-1-2016-1-PL-EPPKA2-KA.
 • Główny wykonawca projektu pt. Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw. Grant NCN realizowany na podstawie Umowy nr UMO-2011/01/D/HS4/05665.
 • Główny wykonawca projektu pt. Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii. Projekt finansowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Politechniką Białostocką a OPI nr UDA- POIG.01.01.01-20-024/08-00.
 • Opiekun naukowy w projekcie badawczym mgr D. Szpilko, pt. Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie. Grant NCN realizowany na podstawie Decyzji nr UMO-2012/05/N/HS4/02055
 • Udział w realizacji projektu nt. Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Projekt naukowo-badawczy finansowany przez Skarb Państwa, 501E/1080/1125
 • Udział w realizacji projektu nt. Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami. Opracowanie programu merytorycznego i prowadzenie szkolenia w ramach bloku tematycznego w ramach zadania 1: Struktura budżetu projektu, oraz zadania nr 8: Pozostałe metody badawcze. Projekt realizowany przez Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Z. Wojciechowskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
 • Udział w realizacji projektu nt. B+R dla Wielkopolski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Intershops

Interantional interships
 • Scholar „Santander Universidades Mobility Fund” wymiany naukowej pracowników naukowych z uczelniami zagranicznymi (12.000,00 zł). Griffith University, University of Sydney, wrzesień 2015
 • International intership Science and Technology Policy Institute (STEPI) - Center for Strategic Foresight Seul, Korea w dniach 30.09-31.10.2014. Opiekun stażu: dr Byeongwan Park – Director for Strategic Foresight
 • Staż finansowany ze środków 7 PR Regionalnego Punktu Kontaktowego związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w Manchester Institute of Innovation Research (MIOIR), Manchester Business School, The University of Manchester, Wielka Brytania (https://research.mbs.ac.uk/innovation)
 • Staż naukowy w ramach projektu „Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” w okresie 01.10.2013-30.11.2013 w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • Instituto Politecnico de Bragaca, Wymiana nauczycieli w ramach programu Erasmus. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Foresight, Braganca 11-16.05.2014

Journals

Editor and Scientific Board member
 • Editor of Engineering Management in Production and Services ISSN: 2543-6597 (print), 2543-912X (online) Journal is indexed in EBSCO Business Source Ultimate (Complete), Index Copernicus (ICV 7,17), ERIH PLUS, Google Scholar, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Research Papers in Economics (RePEc), NSD - Norwegian Centre for Research Data (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers), BazTech and BazEkon databases. Website http://empas.pb.edu.pl/
 • Scientific Committee of Forum Scientiae Oeconomia ISSN 2300-5947, e-ISSN 2353-4435. Website http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=f