Joanna Ejdys

associate Professor Dean of Faculty of Engineering Management Bialystok University of Technology

PUBLICATIONS

Articles and monographs
Articles
Monographs

Articles

List of articles by years

2017 year

Authors Title
Ejdys J. Determinanty zaufania do technologii (Determinants of technology trust) „Przegląd Organizacji” 2017, Nr 12, s. 20-27.
Ejdys J. New Silk Road – a Weak or a Strong Signal? „Procedia Engineering” 2017, Volume 182, p. 182-188, doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.159
Ejdys J. The Role of Internal Stakeholders in the Process of Creation Social Responsible Long-Term Care System in Poland, in: Book: Eurasian Studies in Business and Economics, SPRINGER, Volume 5 2017, Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Proceedings of the 17th Eurasia Business and Economics Society Conference, Editors: Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir, Ugur Can, ISBN: 978-3-319-46318-6 (Print) 978-3-319-46319-3
Ejdys J., Gedvilaite D. Learning orientation in nursing homes in Poland, „Engineering Management in Production and Service” 2017 Nr 9(3), s. 51-62, doi: 10.1515/emj-2017-0025
Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko Ł., Olszewska A. Structural Analysis as an Instrument for Identification of Critical Drivers of Technology Development, „Procedia Engineering” 2017, Volume 182, p. 474-481, doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.137
Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko Ł., Olszewska A. Application of Enhanced SWOT Analysis in the Future-oriented Public Management of Technology, „Procedia Engineering” 2017, Volume 182, p. 482-490, doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.140
Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Magruk M., Nazarko Ł., Skorek A. Factor Analysis as a Tool Supporting STEEPVL Approach to the Identification of Driving Forces of Technological Innovation „Procedia Engineering” 2017, Volume 182, p. 491-496, doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.142

2016 year

Authors Title
Nazarko J., Radziszewski P., Dębkowska K., Ejdys J., Gudanowska A., Halicka K., Kilon J., Kononiuk A., Kowalski K.J., Król J.B., Nazarko Ł., Sarnowski M., Vilutienėc T. Foresight Study of Road Pavement Technologies, Procedia Engineering, Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German-Lithuanian-Polish colloquium (ORSDCE 2015), Volume 122, 2015, Pages 129-136, doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.016
Radziszewski P., Nazarko J., Vilutiene T., Dębkowska K., Ejdys J., Gudanowska A., Halicka K., Kilon J., Kononiuk A., Kowalski K. J., Król J B., Nazarko Ł., Sarnowski M., Future trends in road pavement technologies development in the context of environmental protection, "The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering", Vol. 11, nr 2 (2016), pp. 160-168, ISSN 1822-4288, doi: 10.3846/bjrbe.2016.19 doi: 10.3846/bm.2016.XX
Ejdys J. Prospective Quality Attributes of Nursing Home Care Services, 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016” May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania, eISSN 2029-929X, doi: 10.3846/bm.2016.XX
Ejdys J. Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jako obiekt naukowych zainteresowań - wyniki analizy bibliometrycznej, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 6, s. 36-44
Ejdys J., Matuszak-Flejszman A., Szymanski M., Ustinovicius L., Shevchenko G., Lulewicz-Sas A. Crucial factors for Improving the ISO14001 Environmental Management System, „Journal of Business Economics and Management” 2016 Vol. 17, No 1, pp. 52-73, doi: 10.3846/16111699.2015.1065905
Ejdys J. Entrepreneurial Orientation vs. Innovativeness of SMEs of Podlaskie Voivodship, Journal of Engineering, Project, and Production Management” 2016, Vol. 6(1), pp. 13-24

2015 year

Authors Title
Ejdys J. Marketing orientation vs. innovativeness of SMEs of the Podlaskie province „Business: Theory and Practice” 2015, Vol. 16(4), pp. 353–361, doi:10.3846/btp.2015.563
Ejdys J., Nazarko J., Nazarko Ł., Halicka K. Foresight application for transport sector, in: Clean Mobility and Intelligent Systems, M. Fiorini, J-C. Lin (eds), The Institution of Engineering and Technology, United Kingdom, London 2015, pp. 379-402 (25% wkładu autorskiego) ISBN 978-1-84919-895-0
Nazarko J., Radziszewski P., Dębkowska K., Ejdys J., Gudanowska A., Halicka K., Kilon J., Kononiuk A., Kowalski K.J., Król J.B., Nazarko Ł., Sarnowski M., Vilutienėc T. Foresight Study of Road Pavement Technologies, Procedia Engineering, Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering - meeting of EURO working group and 15th German-Lithuanian-Polish colloquium (ORSDCE 2015), Volume 122, 2015, Pages 129-136, doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.016
Ejdys J. Innovativeness of residential care services in Poland in the context of strategic orientation „Procedia - Social and Behavioral Sciences” 2015, Vol. 213, pp. 746-752 doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.461
Ejdys J., Gulc A. Koncepcja społecznej odpowiedzialności narzędziem poprawy innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 378 (2015), s. 103-115
Ejdys J. Ustinovicius L., Stankevičienė J., Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy – interdisciplinarity in science „Journal of Business Economics and Management” 2015 Vol. 16, nr 1, pp. 261-274 doi: 10.3846/16111699.2014.986192
Ejdys J., Halicka K., Godlewska J. Prognozowanie cen energii elektrycznej na giełdzie energii, Zeszyty Naukowe Politechniki śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” 2015 nr 77, s. 53-61.

2014 uear

Authors Title
Ejdys J. Strategic orientation of small and medium size enterprises, „Economics and Management” 2014, Vol. 19 (4), pp. 346-358, doi: 10.5755/j01.em.19.4.8098
Ejdys J. Future oriented strategy for SMEs, „Procedia - Social and Behavioral Sciences” 2014, Vol. 156, pp. 8-12, doi:10.1016/j.sbspro.2014.11.110
Ejdys J., Nazarko Ł. Foresight gospodarczy - instrumentem orientacji na przyszłość, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 340 (2014), s. 651-664
Ejdys J., Poteralska B. Foresight narzędziem poprawy innowacyjności, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 6, s. 11-23

2013 year

Authors Title
Ejdys J. Foresight znormalizowanych systemów zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, Nr 264 (2012), s. 93.108
Ejdys J., Glińska E. Towards identification of the Priority Lines of Research in Nanotechnology on the Basis of the Technology Foresight NR FOR Podlaskie 2020, „International Journal of Information and Education Technology” Vol. 3, No. 3, June 2013
Nazarko J., Ejdys J., Kononiuk A., Olszewska A. M. Analiza strukturalna jako metoda klasyfikacji danych w badaniach foresight, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia. Nr 278 (2013), s. 44-53.
Ejdys J., Szpilko D. Problems of the strategic tourism management in the regions of Poland „Actual Problems of Economics” nr 8/2013.
Ejdys J., Lulewicz-Sas A. Inteligentna specjalizacja – nowy kierunek polityki regionalnej Unii Europejskiej „Samorząd terytorialny” nr 5/2013, s. 23-33
Ejdys J. Kononiuk A., Doskonalenie zarządzania strategicznego poprzez wykorzystanie koncepcji badań foresightowych „Przegląd organizacji” 2013, nr 1, s. 8-13

2012 year

Authors Title
Ejdys J. Zarządzanie wiedzą narzędziem doskonalenia znormalizowanych systemów jakościowych „Problemy zarządzania” 2012 Vol. 10 nr 2, s 116-138
Ejdys J. Overcoming problems associated with uncertainty of the environment by using foresight approach „Economics and management" Nr 18 (2013), s. 331-339
Ejdys J., Krawczyk-Dembicka E. Priority Technologies and Research Directions in Polish Foresight Activities „Problemy Eksploatacji” 2012, nr 4, s. 117-127
Ejdys J., Broniewicz E. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na klimat akustyczny „Przegląd elektrotechniczny” 2012 nr 3a, s. 199-202
Ejdys J. Foresight narzędziem zarządzania wiedzą w: Uwarunkowania i rezultaty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, red. J. Paszkowski, Wyd. WSFiZ, Białystok 2013, s. 83-96
Nazarko J., Ejdys J., Kononiuk A., Gudanowska A., Magruk A., Nazarko Ł. Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, red. nauk. J. Nazarko, MNiSW, Warszawa 2012, s. 185
Ejdys J., Matuszak-Flejszman A. Wpływ integracji systemu zarządzania środowiskowego z innymi systemami zarządzania na doskonalenie działań w organizacji w: Integracja zarządzania w warunkach GOW, pod red. Elżbiety Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 157-169
Kononiuk A., Nazarko Ł., Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Glińska U., Gudanowska A. Nanotechnology for Podlaskie 2020 [Dokument elektroniczny] (European Foresight Platform); Brief 235. - online [http://www.foresight-platform.eu] 2012, 4 s.

2011 year

Authors Title
Ejdys J., Lulewicz-Sas A. Foresight strategiczny jako instrument tworzenia wizji przyszłości organizacji „Organizacja i Kierowanie” 2011 nr 4

Monographs

List of monographs by years

2014 year

Authors Title
Cygler J., Ejdys J., Czerewacz-Filipowicz K., Majewski B. Wymiana gospodarcza Polski Wschodniej z krajami byłego ZSRR i ryzyka z tym związane, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa 2014, s. 169 (ISBN 978-83-931802-3-3)

2013 year

Authors Title
Ejdys J. Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013, 142 s. (ISBN 978-83-936782-2-8)
Ejdys J. (red.), Halicka K. (red.), Nazarko J., Olszewska A., Gudanowska A., Krawczyk-Dembicka E., Nazarko Ł. Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013 (ISSN 0867-096X Rozprawy Naukowe Nr 244), s. 191
Ejdys J., Nazarko J., Kononiuk A. (red.), Gudanowska A. (red.), Glińska E., Glińska U. Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013 (ISSN 0867-096X Rozprawy Naukowe Nr 245), s. 113
Dębkowska K., Ejdys J., Gudanowska A., Kononiuk A., Krawczyk-Dembicka E., Kurzydłowski K., Leończuk D., Lewandowska M., Łojkowski W., Magruk A. (red.), Nazarko J. (red.), Olszewska A., Skorek A., Widelska U. Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013 (ISSN 0867-096X Rozprawy Naukowe Nr 243), s. 105
Nazarko J., N. Brzostowski, J. Ejdys, E. Glińska, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Kowalewska, E. Krawczyk-Dembicka, W. Łojkowski, A. Magruk, Ł. Nazarko, J. Paszkowski, A. Pawluczuk, W. Urban A. Wasiluk Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do roku 2020, red. nauk. J. Nazarko, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013 (ISSN 0867-096X Rozprawy Naukowe Nr 246)